skip to Main Content

Hoş Geldiniz

Dönüşüm Grup olarak; firma ve kurumlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve makul çözümler üretebilmek amacıyla 2011 yılında hizmete başladık. Ekiplerimiz alanında uzmanlaşmış, tecrübeli ve tüm dürüstlüğümüz ile onlarca firmalara yıllardır hizmet vermekteyiz. Firmamızı daha yakından tanımak için lütfen bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Email: donusum@donusumisg.com
Tel: 0850 724 3676
Fax: 0 312 473 23 04
Adres: Çankaya / ANKARA

Dönüşüm Grup

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan

az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve

güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarına ait

işyerleri hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta

yer alan işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti

MADDE 4 – (1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Sosyal Güvenlik

Kurumu tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınır.

(2) İşyerinin, İSG-Katip sistemine kayıtlı onaylanmış ve devam eden bir

sözleşmesinin olması şarttır.

(3) Destekten ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri yararlanır.

Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde;

a) Aynı işverenin/alt işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin

bulunması halinde, aynı işveren/alt işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde az

tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına

dahil edilir.

c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen

sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet

belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde

kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.

d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilir.

e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak,

çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate

alınmaz. 2

Başvuru

MADDE 5 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için işyerinin

bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinden herhangi birine dilekçe ile başvurulur.

(2) Söz konusu destekten, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla başvuruda

bulunulan aydan başlanılarak yararlanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti

MADDE 6 – (1) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerine yapılacak iş sağlığı ve

güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen

sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı

tespit edilir.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için verilecek iş sağlığı ve

güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için

belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla % 1,4 ve %1,6’sıdır

(3) 30 günden az çalışan sigortalılar için verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet

bedelinin miktarı, 2 inci fıkrada belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile

bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.

(4) İşverenden iş alan alt işverenlerin bulunması halinde, gerekli şartları taşıması

kaydıyla, asıl işverene ve alt işverene bu maddede belirtilen esaslara göre müstakilen ödeme

yapılır.

Desteğin ödenme şekli

MADDE 7 – (1) Kapsama giren işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme

süresi geçmiş borçlarının bulunmaması kaydıyla, Ocak ila Haziran aylarına ilişkin destek

tutarları aynı yılın Ağustos ayı içinde, Temmuz ila Aralık aylarına ilişkin ödenecek destek

tutarları takip eden yılın Şubat ayı içinde ödenir.

(2) Ödemenin yapılacağı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi

geçmiş borcun bulunması halinde, destek tutarları Kuruma olan borçlara mahsup edilir, varsa

artan kısım işverenlere ödenir.

Destek hizmetinin alınacağı kurum ve kuruluşlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği ile

ilgili destek hizmetlerini 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş

kurum ve kuruluşlardan alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Müeyyideler

Yükümlülükler

MADDE 9 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık

prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.

Müeyyideler

MADDE 10 – (1) Denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarca yapılan

tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince

yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli

kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve 3

belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma

bildirmedikleri tespit edilen işverenlere, kayıt dışı sigortalı çalıştırdıkları aydan başlanılarak

yapılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(2) Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin

yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.

(3) Birden fazla işyeri bulunan işverenlerce kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespiti

halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı işçi

çalıştırdıkları aydan başlanılarak yapılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yasal faizi ile

birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top