skip to Main Content

Hoş Geldiniz

Dönüşüm Grup olarak; firma ve kurumlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve makul çözümler üretebilmek amacıyla 2011 yılında hizmete başladık. Ekiplerimiz alanında uzmanlaşmış, tecrübeli ve tüm dürüstlüğümüz ile onlarca firmalara yıllardır hizmet vermekteyiz. Firmamızı daha yakından tanımak için lütfen bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Email: donusum@donusumisg.com
Tel: 0850 724 3676
Fax: 0 312 473 23 04
Adres: Çankaya / ANKARA

Dönüşüm Grup

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

1 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28782

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Toplama-ayırma tesisi: Tehlikesiz atıkların tesis içinde yapılan biriktirmeler hariç olmak üzere toplandığı, ayrıldığı ve fiziksel işlemlerin de uygulanabildiği tesisi,”

MADDE 2  Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kütle denge bildirimini yapmakla,”

MADDE 3  Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10  (1) Tehlikesiz atık üreticisi; atıklarını geri kazanıma kadar gerekli tedbirleri alarak bir yılıgeçmemek üzere tesis içinde depolayabilir. Bu durumda atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin geçirimsizliğinin sağlanması, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri toplama sistemlerinin oluşturulması zorunludur.”

MADDE 4  Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5  Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6  Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15  (1) Bu Tebliğin;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/1/2015tarihinde,

b) Mevcutta kurulu bulunan metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesisleri için 10 uncu maddesi 1/1/2015 tarihinde,

c) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri 1/1/2015 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.”

MADDE 7  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8  Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Back To Top