skip to Main Content

Hoş Geldiniz

Dönüşüm Grup olarak; firma ve kurumlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve makul çözümler üretebilmek amacıyla 2011 yılında hizmete başladık. Ekiplerimiz alanında uzmanlaşmış, tecrübeli ve tüm dürüstlüğümüz ile onlarca firmalara yıllardır hizmet vermekteyiz. Firmamızı daha yakından tanımak için lütfen bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Email: donusum@donusumisg.com
Tel: 0850 724 3676
Fax: 0 312 473 23 04
Adres: Çankaya / ANKARA

Dönüşüm Grup

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

26 Mayıs 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28658

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ

SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1  17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Genel müdürlük: Yeterlilik belgesini verecek olan daire başkanlığının bağlı bulunduğu genel müdürlüğü,

c) Kirlenmiş saha değerlendirme ve izleme komisyonu: Her ilde saha örnekleme ve analiz planlarını onaylamak, saha durum ve risk değerlendirme ön ve nihai raporlarını değerlendirmek ve kirlenmiş sahaların temizlenmesiçalışmalarını izlemek maksadıyla sürekli çalışmak üzere valilik bünyesinde kurulan, çevre ve şehircilik il müdürünün başkanlığında, gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğü, sağlık il müdürlüğü, bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğü ve devlet su işleri bölge müdürlüğü ile gerekli görülmesi durumunda çevre ve şehircilik il müdürlüğünce uygun görüleceküniversitelerden, diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonu,”

MADDE 2  Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7  (1) Yeterlilik belgesi komisyonu; yeterlilik belgesi başvurularını ve verilmiş yeterlilik belgelerini incelemek, değerlendirmek, vize ve iptal etmek üzere genel müdür oluru ile yeterlilik belgesini verecek daire başkanlığından sorumlu genel müdür yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanı ve en az üç teknik personelle birlikte toplam beş personelden oluşur. Başkan veya başkan yardımcısının görevli veya izinli olmaları durumunda yerine vekâlet eden personel yeterlilik belgesi komisyon toplantılarına başkanlık eder.

(2) Yeterlilik belgesi komisyonu, yeterlilik belgesi talebi olduğu hallerde ayda en az bir kez olmak üzere saltçoğunlukla toplanır. Gerekli hallerde yeterlilik belgesi komisyonu başkanının çağrısı üzerine her ay birden fazla toplanabilir. Yeterlilik belgesi komisyonunun sekretarya hizmetleri yeterlilik belgesini veren daire başkanlığı tarafından yerine getirilir.”

MADDE 3  Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin bir ve üçüncü fıkralarında geçen “il çevre ve orman müdürlüğünce” ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlüğünce”, dördüncü ve altıncı fıkralarında geçen “il çevre ve orman müdürlüğüne” ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlüğüne”, altıncı fıkrasında geçen “il çevre ve orman müdürlüklerine”ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4  Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinde geçen “Çevre ve Orman Bakanı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5  Aynı Tebliğin EK-1 Yeterlilik Belgesi Değerlendirme Formunun 5 inci madde (a) ve (b) bentleri puan tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 inci madde (a) ve (b) bentleri:

 

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora ve Üzeri

Verilen Puan

(a) bendi

12

16

18

 
(b) bendi 1.personel

12

14

16

(b) bendi 2.personel

12

14

16

MADDE 6  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top